Услуги

Правна консултация в областта на Гражданското право – Семейно, Трудово, Вещно, Облигационно, Наследствено, Търговско право и др.

Подготовка на документи
Подготовка на документи, съдействие и представителство за провеждане на процедури пред Търговски регистър към Агенция по вписванията, във връзка с регистрация и промени на Дружество с ограничена отговорност, Акционерно дружество, Събирателно дружество, както и регистриране на Едноличен търговец.
Подготовка и съгласуване на документи и съдействие пред Нотариус, Имотен регистър към Агенция по вписванията във връзка с вписване на нотариални актове и др. договори, както и сдобиване с копия на вписани в регистъра документи.

Защита и представителство пред институции във връзка с принудително изпълнение
Представителство в заповедното и изпълнително производства. Представителство пред частни и държавни съдебни изпълнители, защита от принудително изпълнение.

Правно съдействие извън съда
Преговори, подготовка, изготвяне на документи и представителство пред нотариус и др. органи, физически и юридически лица, във връзка със сключване на договори от всякакъв вид – продажба, дарение, отдаване под наем на недвижими имоти, продажба на МПС, прехвърляне на дружествени дялове и т.н.

Представителство пред съда
Подготовка и завеждане на искове и други производства против физически и юридически лица, процесуална защита и посредничество за извънсъдебно разрешаване на спора. Подготовка и представителство по производство за сдобиване с изпълнителен лист.

Онлайн съвет
Един бърз и удобен начин да получите юридическа насока онлайн. Без да се ангажирате с конкретен ден и час за консултация, да губите време в път и да излизате в работно време или да си взимате отпуска.