Решение № 9 от 23.02.2018 г. по гр. д. № 1375 / 2017 г. на ВКС, 2-ро гр. отд.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, в публично заседание на шести февруари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА
при секретаря Зоя Якимова, като разгледа докладваното от съдия Влахов гр.дело 1375 по описа на ВКС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл.290ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Ц. Й. Ч. срещу Решение 489 от 22.11.2016 г. по в.гр.д. 188/16 г. на Пазарджишкия окръжен съд. С обжалваното въззивно решение, постановено във фазата на извършване на съдебната делба, е отменено първоинстанционното Решение 220 от 17.03.2015 г., допълнено с Решение 346 от 23.04.2015 г., по гр. д. 1652/12 г. на Пазарджишкия районен съд, в частта, с която е изнесен на публична продан 1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор 55155.501.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], с адрес на имота- [населено място], [улица], с площ на целия имот от 346 кв.м., а съгласно Н..акт 104, том ІХ, нот.д. 2591/98 г. по описа на нотариуса при ПРС – парцел ІІІ-1026 в кв.156 по плана на [населено място], целият с площ от 288 кв.м., ведно с целият първи етаж с площ от 98 кв.м., а съгласно Н..акт №104, том ІХ, нот.д.№2591/98 г.- 100 кв.м., от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 55155.501.169.1, ведно с 1/2 ид.ч. от избено помещение и съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, ведно с гараж с площ от 18 кв.м. с идентификатор 55155.501.169.5, ведно със селскостопанска постройка с площ от 3 кв.м. с идентификатор 55155.501.169.6 и селскостопанска сграда с площ от 4 кв.м. с идентификатор 55155.501.169.2., в частта, с която съделителите Ц. Й. Ч. и С. Й. Ч. са осъдени да заплатят държавна такса в размер на по 982,20 лв., и в частта, с която е отхвърлена претенцията по сметки на Ц. Ч. против С. Ч. по чл. 12, ал. 2ЗН, във връзка с чл. 346ГПК до размера на 860.41 лв., и вместо него е постановено извършване на съдебната делба по съставен и обявен за окончателен разделителен протокол по вариант трети от заключението на вещото лице вх. 9155 от 04.10.2016 г., изготвено и прието от въззивната инстанция, при формирани два дяла, както следва:
І. Дял Първи:
1. 144 кв.м. /сто четиридесет и четири квадратни метра/ площ от имот с идентификатор 55155.501.169 на стойност 12 194 лв. (като площта от имота за първи дял е правопропорционална – 83.27% на стойността на самостоятелния обект в дяла-жилищния етаж).
2. Първи жилищен етаж с 1/2 /една втора/ ид.ч. от избено помещение и прилежащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на стойност 31 360 лв.;
3. Сграда с идентификатор 55155.501.169.6 на стойност 530 лв.;
4. Сграда с идентификатор 55155.501.169.3 на стойност 1 200 лв., или стойността на първи дял е равна на 45 284 лв./четиридесет и пет хиляди двеста осемдесет и четири лева/.
ІІ. Дял втори:
1. Площ от 29 кв.м./двадесет и девет квадратни метра/ от имот с идентификатор 55155.501.169, представляващи площта на имота за втори дял, която е правопропорционална- 16.73% на стойността на самостоятелния обект в дяла- гаража.
2. Сградата на гаража с идентификатор 55155.501.169.5 на стойност 6300лв, като стойността на втори дял е равна на 8 756 лв., като получателят на дял първи е осъден да заплати на получателя на дял втори сумата от 19 195 лв. /деветнадесет хиляди сто деветдесет и пет лева/ за уравняване на дяловете. Уважена е претенцията на касатора спрямо С. Ч. по чл. 12, ал. 2ЗН, във връзка с чл. 346ГПК за сумата от 860.41 лв., представляваща стойността, с която се е увеличило наследството на общата на страните наследодателка, а в останалата част за отхвърляне на претенцията за подобрения над този размер до претендираната сума от 6830,41 лв., първоинстанционното решение е потвърдено.
В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на така постановеното въззивно решение поради нарушаване на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, като се моли за неговото отменяване и постановяване на касационно решение по същество, с което процесният имот бъде изнесен на публична продан.
Ответникът по касационната жалба – С. Й. Ч. заявява становище за основателност на касационната жалба в частта, с която се обжалва въззивното решение по отношение на определения способ за извършване на делбата.
С Определение 431 от 30.10.2017 г. касационното обжалване на въззивното решение на Пазарджишкия окръжен съд е допуснато в частта относно извършването на делбата на основание чл. 280, ал. 1, т. 1ГПК– поради противоречието му със задължителната съдебна относно необходимостта при съставяне на разделителния протокол дяловете на съделителите да включват еднакви по количество и вид и приблизително равни по стойност имоти.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира следното:
С влязло в сила Решение 808/ 18.10.2012 г. по гр.д. 1652/ 2012 г. на Пазарждишкия районен съд, поправено по реда на чл. 147ГПК с Решение 818/ 22.10.2012 г., е допусната съдебна делба между Ц. Й. Ч. и С. Й. Ч. на ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор 55155.501.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], с адрес на имота- гр.П., [улица] 73, с площ на целия имот от 346 кв.м., а съгласно Н..акт 104, том ІХ, нот.д. 2591/98 г. по описа на нотариуса при ПРС- парцел ІІІ-1026 в кв.156 по плана на [населено място], целият с площ от 288 кв.м., ведно с целият първи етаж с площ от 98 кв.м., а съгласно Н..акт 104, том ІХ, нот.д. 2591/98 г.- 100 кв.м., от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 55155.501.169.1, ведно с ½ ид.ч. от избено помещение и съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, ведно с гараж с площ от 18 кв.м. с идентификатор 55155.501.169.5, ведно със селскостопанска постройка с площ от 3 кв.м. с идентификатор 55155.501.169.6 и селскостопанска сграда с площ от 4 кв.м. с идентификатор 55155.501.169.2.
За да постанови обжалваното решение в частта относно извършването на делбата на описания имот, въззивният съд е приел, че съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 2ЗН, при наличие на възможност всеки съделител да получи дял в натура и при изрично изразена воля от страна на всички съделители имотите да бъдат разпределени помежду им реално, независимо, че допуснатите до делба имоти се различават по някои свои характеристики, съдът следва да извърши разпределение по чл. 353ГПК или теглене на жребий. Прието е, че в конкретния случай са допуснати до делба два самостоятелни обекта на правото на собственост-жилищен етаж и гараж заедно с ½ идеална част от поземления имот, в който тези два самостоятелни обекта са построени, имащи различно функционално предназначение. Същевременно никой от двамата съделители не се е противопоставил на обособяването им в самостоятелни дялове, докато в хода на делбеното производство и същите са се противопоставили на изнасянето на делбените имоти на публична продан като неподеляеми. Изложени са мотиви, че е налице обективна и реална възможност всеки от двамата съделители да получи дял в натура. Прието е, че несигурността в това, кой ще бъде обявен за купувач на имота от съдебния изпълнител, предполага прилагането на друг по-сигурен, по-надежден и по-справедлив начин за извършване на делбата така, че да се запази собствеността върху отделните делбени имоти в рамките на правата на всеки един съделител, чрез теглене на жребий между тях. Във връзка с изследване на възможностите за варианти и способи за прекратяване на съсобствеността върху делбените имоти, е била назначена служебно нова Съдебно-техническа експертиза със задача да се изготвят проекти за разделителен протокол чрез оформяне на два дяла, с посочване на паричната стойност на дяловете и дължимите суми за уравнение. Заключението на вещото лице е прието без възражения и оспорвания от страните по делото. Въззивният съд е формирал решаващ правен извод, че делбата следва да се извърши чрез одобряване на разделителния протокол по вариант трети от заключението на вещото лице, обявяването му за окончателен с влязло в сила съдебно решение по реда на чл. 350ГПК и последващо теглене на жребий.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение намира следното:
По правния въпрос, по който е допуснато касационното обжалване, настоящият съдебен състав възприема разрешението, обективирано в Решение 7 от 27.01.2016 г. по гр.д. 4711/2015 г. на І г.о., според което, когато дяловете на съделителите са равни, във всеки дял трябва да се включат еднакви по количество и вид и приблизително равни по стойност имоти. Според задължителните постановки на т.5б от ПП 7 от 28.11.1973 г., когато оформянето на такива дялове е възможно, делбата следва да се извърши чрез теглене на жребий, освен ако това е невъзможно /в случай, че до делба са допуснати имоти, които съществено се различават по площ, обем и стойност, а дяловете на съделителите са различни/, или много неудобно/ когато преди делбата съделителите са били във владение на делбените имоти и всеки е направил във владяния от него имот съществени подобрения и изобщо когато тегленето на жребий може да породи значителни имуществени спорове между съделителите/. В конкретния случай, доколкото дяловете на двамата съделители са равни, а същевременно самостоятелните делбени имоти- жилищен етаж от 98 кв.м. и гараж от 18 кв.м. се различават съществено както по вид, така и по стойност /съответно 31 360 лв. и 8 756 лв./, следва да се приеме, че предпоставките за извършване на делбата по реда на чл. 350 ГПК не са налице, поради което имотите, като неподеляеми, следва да бъдат изнесени на публична продан съгласно чл. 348 ГПК.
По изложените съображения обжалваното въззивно решение се явява неправилно поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, и като такова следва да бъде отменено и постановено касационно решение по същество, с което делбените имоти се изнесат на публична продан.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Решение 489 от 22.11.2016 г. по в.гр.д. 188/16 г. на Пазарджишкия окръжен съд в частта относно извършването на делбата, вместо което постановява:
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот: ½ ид.ч. от ПИ с идентификатор 55155.501.169 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], с адрес на имота- гр.П., ул.“С. К.“ 73, с площ на целия имот от 346 кв.м., а съгласно Н..акт 104, том IХ, нот.д. 2591/98 г. по описа на нотариуса при ПРС – парцел ІІІ-1026 в кв.156 по плана на [населено място], целият с площ от 288 кв.м., ведно с целият първи етаж с площ от 98 кв.м., а съгласно Н..акт №104, том ІХ, нот.д.№2591/98 г.- 100 кв.м., от двуетажна жилищна сграда с идентификатор 55155.501.169.1, ведно с ½ ид.ч. от избено помещение и съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, ведно с гараж с площ от 18 кв.м. с идентификатор 55155.501.169.5, ведно със селскостопанска постройка с площ от 3 кв.м. с идентификатор 55155.501.169.6 и селскостопанска сграда с площ от 4 кв.м. с идентификатор 55155.501.169.2.
Решението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: